POLITYKA COOKIES

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest firma Optyk Oczytanie Maria Skok z siedzibą w Jaśle, ul. Karmelicka 3, 38-200 Jasło, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, adres prowadzenia działalności gospodarczej ul. Karmelicka 3, 38-200 Jasło, NIP 6851614538, REGON 181099512 (określana w tej polityce jako, "my", "nas", „nasze” lub „Optyk Oczytanie”).

Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość:

 • na adres e-mail: optykjaslo@@gazeta.pl
 • lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Karmelicka 3, 38-200 Jasło.

Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności i plików cookie ("Polityka"), która:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz jak długo je przechowujemy;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi organizacjami; oraz 
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe

Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z naszych usług (zwanych w tej Polityce "naszymi Usługami"). Przez korzystanie z naszych Usług należy rozumieć:

 • korzystanie z serwisu znajdującego się na naszych domenach: opytykjaslo.pl,
 • kontaktowanie się z nami poprzez Media społecznościowe takie jak: Facebook, Messenger, Google+,
 • Niniejsza Polityka obowiązuje również w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług przy pomocy, poczty e-mail, SMS, chat, media społecznościowe.

Nasze Strony Internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności tam zamieszczonymi, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych organizacji.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. Prawo uzyskania kopii danych– na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 3. Prawo do sprostowania– na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 4. Prawo do usunięcia danych– na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania– na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. Prawo do przenoszenia danych– na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 7. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
 8. Prawo wycofania zgody– jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 9. Prawo do skargi– w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w sposób określony na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wnioski do Optyk Oczytanie, dotyczące realizacji powyższych praw, można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: ul. Karmelicka 3, 38-200 Jasło, 
 • drogą e-mailową na adres: optykjaslo@@gazeta.pl

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmy wspierające nasze działania marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe udostępniamy Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

My oraz nasi partnerzy używamy plików cookies i podobnych technologii, m.in. takich jak tagi ("pliki cookie"), w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony Internetowej. Ta sekcja zawiera więcej informacji o plikach cookie, w tym o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jaki sposób możesz dokonywać wyborów dotyczących korzystania z plików cookie.

Jak wykorzystujemy pliki cookie

Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania Twojej wizyty lub mogą być wykorzystywane do mierzenia Twojej interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności naszych Stron Internetowych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich przez Ciebie.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie w naszych Usługach, mogą one zostać użyte do następujących celów:

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Pliki cookie w przeglądarce internetowej
Za pomocą ustawień przeglądarki możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych plików cookie na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookie można znaleźć korzystając z funkcji pomocy, dostępnej w Twojej przeglądarce internetowej. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z naszej strony Internetowej.

Podmioty trzecie działające za pośrednictwem naszej strony Internetowej
Poniżej przedstawiamy listę naszych kluczowych partnerów wraz z informacją na temat usług, które dla nas świadczą. Lista ta nie jest wyczerpująca, ale obejmuje tych partnerów, z którymi mamy ustalone relacje i których technologie, w zakresie plików cookie są najczęściej wykorzystywane w naszych Usługach.

Ver. 1.0 z dnia 25 maja 2018 r.
Ostatnia aktualizacja: N/A